Seuran säännöt

SEURAN SÄÄNNÖT

Yhdistyksen nimi on Kuurinniitty-seura ry. Yhdistyksen, joka on kaupunginosayhdistys, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, kotipaikka on Espoon kaupunki ja toimialueena Kuurinniityn kaupunginosa.

Seura on poliittisesti sitoutumaton.

Seuran tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, valvoa heidän yhteisiä yleisiä taloudellisia ja paikallisia etuja sekä edistää toimialueellaan asunto-, ympäristö- ja aluepoliittisten asioiden käsittelyä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura

 • osallistuu alueensa etujärjestönä aluetta koskevaan suunnitteluun tekemällä aloitteita ja ehdotuksia viranomaisille ja pyrkimällä vaikuttamaan päätöksentekoon.

 • edistää jäsentensä omatoimisuutta 2§:ssä mainituissa asioissa ja tukee paikallista harrastustoimintaa järjestämällä urheilutapahtumia, talkoita, teatterimatkoja jne.

Seuran jäseneksi voi liittyä jokainen Kuurinniityssä asuva henkilö, joka hyväksyy seuran säännöt.

Seuran jäseneksi liittyminen tapahtuu kirjallisesti johtokunnalle. Jäsen on velvollinen suorittamaan seuran syyskokouksen määräämän jäsenmaksun.

Seuran kannattajajäseneksi pääsee jokainen oikeuskelpoinen yhteisö, jonka johtokunta hyväksyy ja joka suorittaa seuran syyskokouksessa määräämän kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

Johtokunta pitää seuran jäsenistä lainmukaista jäsen-luetteloa.

Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti seuran kokouksen pöytäkirjaan.

Seuran johtokunnalla on oikeus erottaa jäsen, joka toimii seuran sääntöjä tai periaatteita vastaan tai laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen.

Erotettu jäsen voi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan kirjallisesti valittaa päätöksestä seuran kokoukselle jättämällä valituskirjelmän johtokunnalle.

Kunniajäsenekseen seura voi johtokunnan esityksestä kokouksessaan kutsua henkilön, joka huomattavalla tavalla ja pitkäaikaisesti on vaikuttanut seuran tarkoituksen toteuttamiseksi.

Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

Seuran varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään ennen maaliskuun loppua ja syyskokous loka-joulukuun aikana. Lisäksi johtokunta voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen.

Mikäli kymmenesosa (1/10) seuran jäsenistä kirjallisesti vaatii ylimääräisen kokouksen kutsumusta koolle tietyn asian käsittelyä varten, johtokunta on velvollinen toimittamaan kokouskutsun neljäntoista (14) päivän kuluessa. Seuran kokoukset kutsutaan koolle kirjeitse vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Seuran kokouksessa on äänioikeus jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.

 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 3. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä

 4. Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

 5. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa kevätkokoukselle esittää.

10§

Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.

 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 3. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.

 4. Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus.

 5. Päätetään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.

 6. Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio.

 7. Valitaan seuran johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.

 8. Valitaan jäsenet johtokuntaan erovuoroisten jäsenten tilalle.

 9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.

 10. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa syyskokoukselle esittää.

11§

Seuran toimintaa suunnittelee ja johtaa syyskokouksessa valittu puheenjohtaja sekä vähintään neljästä kahdeksaan (4-8) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua muuta jäsentä, joista puolet on vuosittain erovuorossa.

Jäsenten erovuorot määrätään ensin arvan, sitten vuoron mukaan.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä voi kutsua sihteerin ja rahastonhoitajan.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi jäsentä sitä vaatii, ja on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään kahden jäsenen ollessa läsnä.

12§

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

13§

Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain, ja ne on jätettävä tilintarkastajille vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kevätkokousta.

Tilintarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen johtokunnalle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kevät-kokousta.

14§

Seuralla on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa järjestämissään tilaisuuksissa kioskikauppaa, toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.

15§

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan seuran kokouksessa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

16§

Ehdotus seuran purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

17§

Seuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen sen mukaan, kuinka seuran viimeinen kokous päättää.